Liên kết website :
Số người truy cập: 639.250
Đang online: 19
[ Đăng ngày: 03/01/2017 ]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Đăk Lăk, ngày 29 tháng 12 năm 2016


QUY ĐỊNH

V/v đền bù làm mất hoặc làm hư hỏng tài liệu mượn của Thư viện

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-ĐHBMT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Buôn Ma Thuột)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả bạn đọc gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Buôn Ma Thuột (sau đây gọi là bạn đọc), trong trường hợp bạn đọc làm hư hỏng hoặc làm mất tài liệu mượn của thư viện.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

Quy định đền bù làm mất tài liệu mượn của Thư viện

Điều 2. Đối với tài liệu Tiếng Việt

a) Đối với tài liệu được phát hành có in giá trên bìa hoặc có giá mua trong chứng từ của thư viện và còn lưu hành trên thị trường, bạn đọc phải tự mua và đền lại thư viện đúng tài liệu làm mất (cùng tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản). Thư viện có thể xem xét chấp nhận sách đền có ấn bản mới hơn nhưng trị giá không thấp hơn tài liệu đã bị mất.

b) Đối với tài liệu mua, tặng đã cũ, không còn lưu hành trên thị trường.

- Tài liệu có giá trên bìa: Bạn đọc phải đền tiền gấp 2 lần giá tiền ghi trên bìa.
- Tài liệu không có giá trên bìa: Bạn đọc phải đền tiền theo số trang sách là 300đồng/1 trang sách, 10.000đ/1 đĩa CD-ROM.

Điều 3. Đối với tài liệu Tiếng nước ngoài

a) Đối với tài liệu có in giá trên bìa hoặc có giá mua trong chứng từ của thư viện và còn lưu hành trên thị trường, bạn đọc phải tự mua đền lại thư viện đúng tài liệu làm mất (cùng tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, cùng loại bìa).

Thư viện có thể xem xét chấp nhận sách đền bù:

- Sách có bìa cứng thay cho quyển bị mất là bìa mỏng; không chấp nhận đền sách có bìa mỏng thay cho bìa cứng.

- Sách đền có ấn bản mới hơn nhưng trị giá không thấp hơn quyển sách đã bị mất.

b) Đối với Tài liệu có in giá trên bìa hoặc có giá mua trong chứng từ của thư viện nhưng không còn lưu hành trên thị trường, bạn đọc phải đền tiền bằng 1,5 lần giá bìa. Tỷ giá được tính vào thời điểm bạn đọc nộp tiền đền.

c) Đối với tài liệu tặng đã cũ, không có giá tiền trên bìa, bạn đọc đền tiền là 400đ/1 trang sách và 10.000đ/1 đĩa CD-ROM.

Điều 4. Chi phí xử lý tài liệu

Ngoài việc đền sách theo quy định tại điều 2 và 3 của quy định này, bạn đọc phải đóng 10.000đồng/1 quyển sách cho chi phí của tem từ và các chi phí xử lý khác (tem, nhãn, dấu, mã vạch,...)

Điều 5. Trường hợp làm mất tài liệu sau thời hạn quy định phải trả.

Bạn đọc có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn. Trong trường hợp mất tài liệu, bạn đọc phải báo ngay cho Thư viện. Nếu bạn đọc báo sau thời hạn trả tài liệu thì phải đền mất tài liệu theo quy định tại điều 2, điều 3 và điều 4 của quy định này, đồng thời phải chịu khoản tiền phạt mượn quá hạn theo quy định về phạt quá hạn của nhà trường.

Điều 6. Các trường hợp miễn, giảm

Trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn ngoài ý muốn của bạn đọc, bạn đọc được xem xét miễn giảm. Bạn đọc phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh cho Thư viện để được Thư viện đề nghị Ban Giám hiệu xem xét miễn giảm.

Các trường hợp đặc biệt khác do cán bộ phụ trách Thư viện trình BGH quyết định.
Điều 7. Trách nhiệm của bạn đọc

Bạn đọc làm mất tài liệu có trách nhiệm phải đền cho Trường. Thời hạn quy định cho việc mua đền lại hoặc nộp tiền đền là không quá 15 ngày đối với tài liệu Tiếng Việt và không quá 01 tháng đối với tài liệu tiếng nước ngoài. Thời gian được tính kế từ ngày bạn đọc báo mất tài liệu với Thư viện.

Bạn đọc không thực hiện việc đền tài liệu sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.   

Mục 2

Quy định đền bù làm rách, mất trang, hư hỏng sách mượn của Thư viện

Điều 8. Kiểm tra sách khi mượn

1.Thư viện

a) Khi bạn đọc mượn tài liệu về nhà, Thư viện có trách nhiệm kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi làm thủ tục nhập dữ liệu mượn vào chương trình quản lý Thư viện; ghi nhận tình trạng tài liệu trong trường hợp hư hỏng nhẹ như rách trang đã xử lý bằng keo dán, mất trang đã photo thay thế, tài liệu đã có tô vẽ.

b) Khi bạn đọc đến trả tài liệu, Thư viện có trách nhiệm kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi làm thủ tục nhập dữ liệu trả vào chương trình quản lý Thư viện. Lập biên bản để xử lý các trường hợp làm hư hỏng tài liệu: Rách, tô vẽ, mất trang, hỏng bìa.

2. Bạn đọc

Bạn đọc có trách nhiệm kiểm tra lại tình trạng tài liệu trước khi mang sách ra khỏi thư viện. Các trường hợp tài liệu được trả bị hư hỏng so với khi mượn bạn đọc phải chịu trách nhiệm đền bù.

Điều 9. Xử lý các trường hợp làm hư hỏng tài liệu

Bạn đọc làm hư hỏng tài liệu phải đền bù như sau:

1. Trường hợp làm vấy bẩn sách, làm rách, làm mất từ 1 đến 4 trang sách: bạn đọc phải đóng khoản tiền sửa chữa khắc phục 1.000đồng/1 trang.

2. Trường hợp làm hư hỏng nặng gồm mất hoặc rách bìa, làm rách, vấy bẩn trên 4 trang, sách bị rộp do ướt, mối mọt ăn: bạn đọc phải mua đền bù lại thư viện đúng quyển sách mà bạn đọc làm hỏng. Thư viện có thể xem xét và chấp nhận đối với những tài liệu mua đền bù có năm xuất bản mới hơn so với tài liệu bạn đọc đã làm hỏng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm cung cấp biên lai cho Thư viện; định kỳ thu lại biên lai và tiền nộp phạt, lưu trữ và báo cáo theo đúng quy định.

 Điều 11. Thư viện

Thư viện có trách nhiệm phổ biến quy định này đến bạn đọc, niêm yết tại phòng đọc; thu tiền phạt làm mất sách của sinh viên bằng biên lai thu do Phòng Tài chính – Kế toán cung cấp và giao nộp về Phòng Tài chính – Kế toán theo đúng quy định.

Thư viện thực hiện việc lọc khỏi kho đối với tài liệu bị mất theo đúng quy định; thiết lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài liệu do sinh viên làm mất, báo cáo định kỳ cho Ban Giám Hiệu.

            Quy định này được thực hiện kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                    GS.TS Đặng Tuấn Đạt

 

CÁC TIN KHÁC