Liên kết website :
Số người truy cập: 532.959
Đang online: 39
[ Đăng ngày: 19/05/2016 ]
 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 47 /KHTV - ĐHBMT Đăk Lăk, ngày 20 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tập huấn sử dụng thư viện và tra cứu tìm thông tin cho sinh viên

Để sinh viên nắm bắt đầy đủ các thông tin về nguồn tài nguyên sách in và tài nguyên điện tử tại Trung tâm thông tin  - thư viện  và các thao tác cơ bản khi khai thác sử dụng tài liệu phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu. Nhà trường lập kế hoạch tập huấn cho sinh viên các lớp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Giúp sinh viên nắm được quy trình mượn trả tài liệu in và các thao tác sử dụng phần mềm để khai thác tài nguyên số tại phòng đọc thư viện phục vụ nghiên cứuvà học tập

      2. Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ và chấp hành nghiêm các quy định và yêu cầu của cán bộ thư viện

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ ngày 24 tháng 5 đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2016 

+ Sáng   từ 7h30  –  11h00

+ Chiều  từ 14h   –  17h

     - Địa điểm: Tại Trung tâm thông tin - thư viện  (Khu nhà B)

( Lịch cụ thể các lớp có thông báo kèm theo) LỊCH TẬP HUẤN THƯ VIỆN.docx

     III. NỘI DUNG

-      Giúp bạn đọc hiểu và nắm được nội quy, quy định của Trung tâm thông tin - thư viện

-   Giới thiệu bạn đọc về Website của thư viện. Hướng dẫn bạn đọc các kỹ năng tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu điện tử của Thư viện.

-   Giải đáp các thắc mắc của bạn đọc có liên quan đến tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn lực thông tin trong thư viện.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm thông tin - Thư viện

     - Chủ trì xây dựng chương trình nội dung tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho các lớp tập huấn.

- Phối hợp với các khoa, phòng lập danh sách và bố trí thời gian tập huấn cho các lớp.

2. Khoa Y - Khoa Dược

     Thông báo kế hoạch đến các lớp, lập danh sách các lớp tham gia các buổi tập huấn hợp lý không ảnh hưởng đến các hoạt động chính khóa của các lóp.

           Số học viên không tham gia tập huấn phải tự nghiên cứu, sử dụng thư viện. Nhà trường không tổ chức tập huấn bổ sung.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm thông tin - thư viện thực hiện./.


                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nơi nhận:    PGS.TS Vũ Mạnh Hùng

-      BGH (để chi đạo);

-      Các đơn vị (để phổi hợp);

-      Lưu:TC-HC;

-      Lưu TV.

 

 

 

 

                                                                                           


CÁC TIN KHÁC