Liên kết website :
Số người truy cập: 622.153
Đang online: 26
[ Đăng ngày: 03/01/2017 ]

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH BUÔN MA THUỘT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Đăk Lăk, ngày 29  tháng 12 năm 2016

 

 

QUY ĐỊNH

V/v Xử lý vi phạm thời hạn mượn sách của Thư viện

(Ban hành kèm theo Quyết định số:208/QĐ-ĐHBMT ngày29 tháng 12  năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Buôn Ma Thuột)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với đối tượng bạn đọc của Thư viện Trường Đại Buôn Ma Thuột  là sinh viên (sau đây gọi là bạn đọc).

Điều 2. Số lượng sách mượn và thời gian mượn sách

Thư viện có trách nhiệm thông báo đến bạn đọc số lượng tài liệu cho một lần mượn và số ngày bạn đọc được mượn tài liệu; niêm yết văn bản này tại phòng đọc và phổ biến trên trang web của thư viện trường.

Lịch mở cửa phòng đọc được dán tại cửa của phòng đọc. Nếu ngày trả sách của bạn đọc rơi vào ngày Thư viện đóng cửa (tuyển sinh, nghỉ Lễ, Tết, kiểm kê), bạn đọc được tính ngày trả sách vào ngày Thư viện mở cửa trở lại.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của bạn đọc

Bạn đọc có trách nhiệm trả sách Thư viện đúng hạn quy định và còn nguyên hiện trạng. Bạn đọc giữ sách quá hạn sẽ bị nhà trường phạt theo điều 4 của Quy định này.

Điều 4. Mức phạt quá hạn

Bạn đọc mượn quá hạn so với số ngày quy định theo điều 2 của Quy định này sẽ bị phạt số tiền 1.000đ/quyển sách/ngày quá hạn và bị trừ 1 điểm rèn luyện/lần/học kỳ (tối đa 3 lần)

   Điều 5. Thời hạn đóng phạt

Bạn đọc phải đóng phạt ngay khi trả sách. Bạn đọc không có điều kiện đóng phạt ngay thì phải ghi bản cam kết hẹn ngày nộp. Thời gian cam kết nộp phạt không quá 01 tuần kể từ ngày trả sách.

Điều 6. Xử lý bạn đọc không trả sách và không đóng phạt mượn quá hạn

Trong thời gian bạn đọc còn giữ sách mượn quá hạn hoặc đã trả sách nhưng chưa đóng tiền phạt quá hạn thì:

1. Không được sử dụng thư viện.

2. Không được nhận bằng tốt nghiệp.

3. Sau mỗi học kỳ, Thư viện chuyển danh sách bạn đọc mượn quá hạn và không nộp phạt đến Phòng quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên để phối hợp giải quyết.
Điều 7. Miễn giảm tiền phạt quá hạn

Trong trường hợp bạn đọc có lý do chính đáng như do thiên tai, hỏa hoạn, đau ốm rơi vào thời gian trả sách thì được xem xét miễn giảm. Bạn đọc phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh cho việc trễ hạn cho Thư viện để được xem xét miễn giảm.

Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do cán bộ phụ trách Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu quyết định.                                                       

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm cung cấp biên lai cho Thư viện và định kỳ thu lại biên lai và tiền nộp phạt, lưu trữ và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 9. Thư viện

Thư viện có trách nhiệm lập danh sách mượn quá hạn hàng tháng gửi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp và niêm yết tại phòng đọc thư viện đế nhắc nhở bạn đọc về việc trả sách đã quá hạn; thu tiền phạt quá hạn của bạn đọc bằng biên lai thu do Phòng Tài chính – Kế toán cung cấp và nộp cho Phòng Tài chính – Kế toán theo đúng quy định.

Thư viện có trách nhiệm kiểm tra danh sách chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp phản hồi cho các đơn vị liên quan.

 Điều 10. Các đơn vị liên quan

Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa trực thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp danh sách sinh viên chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp cho Thư viện kiểm tra thu hồi sách và phạt quá hạn.

Phòng Công tác Sinh viên và các đơn vị có trách nhiệm phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Điều 11. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                          GS.TS Đặng Tuấn Đạt

 

CÁC TIN KHÁC