Liên kết website :
Số người truy cập: 621.939
Đang online: 18
[ Đăng ngày: 04/02/2017 ]

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH BUÔN MA THUỘT

Số: 01/KHTV - ĐHBMT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đăk Lăk, ngày 08  tháng 02 năm 2017

  KẾ HOẠCH

Đặt  mua giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2017

Kính gửiCác đơn vị trực thuộc trường

Để đáp ứng yêu cầu công tác của từng vị trí chuyên môn và công tác nghiên cứu giảng dạy, học tập của cán bộ giảng viên - sinh viên. Ban giám hiệu nhà trường triển khai đến các đơn vị phòng, khoa, trung tâm kế hoạch đặt mua giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2017 như sau:

1. Mục đích:

Việc triển khai kế hoạch đặt mua giáo trình, tài liệu tham khảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt và kịp thời nhu cầu dạy và học của cán bộ giảng viên, sinh viên trường ĐH Buôn Ma Thuột.

2. Yêu cầu:

- Danh mục tài liệu yêu cầu phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

- Có sự phối hợp đồng bộ giữa các Khoa/Phòng/Trung tâm (đơn vị có nhu cầu), Thư viện và phòng Tài chính – Kế toán(đơn vị quản lý, thực hiện mua sách).

- Lập kế hoạch hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc mua phát sinh ngoài kế hoạch.

- Việc mua sách, tài liệu tham khảo tại thư viện được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy trình của nhà trường và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: Nội dung, giá cả và hiệu quả.

3. Triển khai thực hiện:

- Các đơn vị khoa, phòng, trung tâm đăng ký danh mục tài liệu cần mua năm 2017 theo mẫu đính kèm. (Mẫu đăng kí) (Danh mục tham khảo)

- Danh sách đăng ký bổ sung tài liệu dạng văn bản gửi về Trung tâm thông tin -thư viện và qua email: thuvienbmtu@gmail.com để thư viện tiến hành tổng hợp

4. Thời hạn nộp bản đăng kí

- Đề nghị các đơn vị gửi bản đăng kí về Trung tâm thông tin -thư viện trước ngày 15/02/2017 (Cô Huệ). Nếu quá thời gian trên đơn vị không nộp coi như không có nhu cầu mua tài liệu năm 2017.         

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                (Đã kí)

- Các khoa, phòng, trung tâm;                                        GS.TS Đặng Tuấn Đạt

- Lưu VT, Thư viện                                                                                                               

 

 


CÁC TIN KHÁC